នុះកាន់តែមានរឿងធំហើយ ពេលនេះ ស្រីអូនសម្រស់ធម្មជាតិ ប្រកាសទាមទារឡាន លុិចស៊ីស៥៧០ ពីគ្រួសារខាងប្តីវិញ ដោយដាក់អោសន្នវាទត្រឹមថ្ងៃទី២០ ដោយសារតែមូលហេតុមួយនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed