លោកជំទាវ កុយ ពិសី សាប់ប្រាយធ្វើខួបកំណើត ឲ្យព្រះអង្គចន្ទ មុនី ដល់អាស្រម ក្រោយព្រះអង្គមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់មួយរយៈពេល

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed