បុរសម្នាក់ បានចោទសួរថាតើ មន្ត្រីចរាចរណ៍កិច្ចសន្យា មានតួនាទីធ្វើអ្វីខ្លះ ទើបបានជាពេលគាត់ ជិះម៉ូតូអាចមកឃាត់គាត់ ហើយ​បែរជាមន្ត្រីពេញសិទ្ធិក្នុងក្រប ខណ្ឌ ទៅសួរមន្ត្រីកិច្ចសន្យាថាគាត់ខុសអីទៅវិញ ជាពិសេសម្ចាស់គណនីតិកតុកឈ្មោះ ស្រលាញ់ការតស៊ូខាងលើនេះ បានសុំណូមពរ ទៅកាន់មន្ត្រីចរាចរណ៍ទាំងអស់ ពេលចង់ឃាត់ម៉ូតូពលរដ្ឋ មេត្តាកុំចាប់ប្រាំងម៉ូតូអី ខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed