មានសង្ឃឹមហើយ អ្នកដាច់លុយសងធនាគា ព្រះអង្គចន្ទមុនី មានសង្ឃដីកាប្រាប់ពីដំណោះស្រាយទៅកាន់ អ្នកជំពាក់លុយគេទាំងអស់ ក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែជួបវិបត្តិ ថាអស់លោកទាំងឡាយមិនទាន់ដាច់បាយនៅឡើយទេ ដូច្នេះត្រូវរស់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមទៅមុខ ជាពិសេសព្រះអង្គបាន ទស្សទាយប្រមើមើលថា វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក អាចនឹងបាត់ទៅវិញនៅថ្ងៃស្អែកខានស្អែកក៏ថាបាន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed