ទ្រាំលែងបាន អ្នកស្រីទ្រីដាណា ព្រមានប្តឹងឌីជេ កណ្តុរ និងដាក់បណ្តាសារ ដល់អ្នកដែលតាមរិះគន់គ្រួសារអ្នកឥតឈប់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed