ប្រពន្ធថ្មីរបស់លោកយឹម តាស្រង់ ចេញមុខវាយបកទៅកាន់ប្រពន្ធដើមវិញ ដែលបានវាយប្រហារប្តីរបស់ខ្លួន ជាពិសេសម៉ាក់អ៊ីអ៊ី នឹងប្តឹងទៅកាន់តុលាការ អោយចាត់វិធានការលើស្ត្រីរូបនេះផងដែរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed