ព្រះអង្គចន្ទមុនី ឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះសង្ឃ ដែលចោទព្រះអង្គថាត្រូវអាបត្តិ ត្រូវតែមានមូលហេតុ មិនមែនចេះតែចោទបានទេ ប្រយ័ត្នត្រូវអាបត្តិខ្លួនឯង ដោយកន្លងមកសម្ដេចសង្ឃពិនសែម ធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថា ត្រូវអាបត្តិ ទោសបាចិត្តិយៈ ដែលបានភូតភរកុហកព្រះអង្គរឿងអាយុចូលបួសតែ៨ព្រះវស្សា យ៉ាងណាមិញព្រះអង្គចន្ទមុនី ក៏បានលើកសរសើរព្រះអង្គជួនកៈក្ដារបែបនេះវិញ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed