ឈប់យល់ច្រឡំទៀតទៅ ព្រះអង្គចន្ទមុនី ប្រកែកថា ព្រះអង្គមិនដែលបានប្រកាសថាព្រះអង្គដើរធុដុងជាង១០ឆ្នាំទេ ពាក្យទាំងនេះ គឺប្រជាពុទ្ធបរិស័ទ ជាអ្នកថាខ្លួនឯងទេ មិនថែមប៉ុណ្ណោះ ព្រះអង្គ បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ទៅកាន់អ្នកដែលចោទមកលើព្រះអង្គបែបនេះទៀត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed