លោកយាយម្នាក់ ផ្តាំផ្ញើរទៅកាន់អាណាព្យាបាលទាំងអស់ ដែលចូលចិត្តហៅកូនខ្លួនឯង ឬកូនក្មេងដែលមានអាយុតិចជាងខ្លួនថា គាត់ គឺយើងមិនអាចហៅបែបនេះបានទេ ព្រោះនាំអោយក្មេងនោះអាយុខ្លី ជាពិសេសលោកយាយបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថា ចាស់ពីដើម បានកំណត់ថា ពាក្យថាគាត់ គឺប្រើសម្រាប់អ្នកមានអាយុច្រើនជាងខ្លួនប៉ុណ្ណោះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed